fbpx

Regulamin

Studia Tańca i Ruchu Creative Dance Rumia Paweł Muchewicza

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin został stworzony dla potrzeb Studia Tańca i Ruchu Creative Dance Paweł Muchewicz, zwanego dalej Studiem.
 1. Regulamin określa zasady korzystania z usług oferowanych przez Studio tańca oraz prawa i obowiązki jego klientów będących konsumentami, zwanych dalej Uczestnikami.
 2. Celem wzięcia udziału w zajęciach wszyscy Uczestnicy korzystający z usług Studia powinni obowiązkowo podporządkować się zapisom regulaminu oraz zaleceniom i wskazówkom pracowników Studia.

§2 Uczestnicy Studia Tańca i Ruchu Creative Dance

Uczestnikiem może zostać każda osoba, która:

 1. zapoznała się i zaakceptowała regulamin Studia Tańca i Ruchu Creative Dance
 2. Dokona odpłatności za wybrane zajęcia zgodnie z obowiązującym cennikiem

§3 Prawa i obowiązki uczestnika zajęć tanecznych i fitnessowych

Uczestnik ma prawo:

 1. brać udział w wybranych i uprzednio opłaconych zajęciach
 2. korzystać ze zniżek, promocji zgodnie z ich regulaminem
 3. brać udział – według określonych warunków – we wszystkich imprezach organizowanych przez – Studio Tańca i Ruchu Creative Dance
 4. do informacji na bieżąco o działalności Studia Tańca i Ruchu Creative Dance poprzez e –mail, sms oraz informacje udzielane w studia.

Uczestnik zajęć ma obowiązek:

 1. zapoznać się i przestrzegać Regulaminu Studia Tańca i Ruchu Creative Dance
 2. przed zajęciami okazać kartę członkowską w recepcji studia (KARTA JEST IMIENNA I NIE MOŻNA PRZEKAZAĆ JEJ INNEJ OSOBIE). W przypadku dzieci, (osoby niepełnoletnie nie otrzymują kart) rodzic/opiekun zobowiązany jest zgłosić w recepcji obecność dziecka (przed każdymi zajęciami).
 3. podporządkować się wszelkim poleceniom i uwagom instruktora w sprawach merytorycznych
  i wychowawczych,
 4. zmienić w szatni obuwie oraz zostawić w niej okrycia wierzchnie.
 5. niezwłocznie poinformować instruktora lub recepcję w przypadku zanieczyszczenia parkietu
 6. przestrzegać przepisów BHP, Ppoż. oraz zachować czystość, a także szanować mienie Studia Tańca
  i Ruchu Creative Dance i innych uczestników zajęć,
 7. przestrzegać zakazu używania telefonów komórkowych, spożywania jedzenia, wnoszenia napojów w szklanych pojemnikach, wnoszenia ostrych lub niebezpiecznych przedmiotów/narzędzi, a także różnego rodzaju niezbędnych zabawek (w przypadku dzieci) na salę treningową
 8. poinformować recepcję studia o zmianie nr telefonu, adresu e-mail lub innych danych osobowych,
 9. w razie zgubienia kluczyka od szafki opłacić karę w wysokości 30 zł,
 10. w razie zgubienia karty członkowskiej opłacić karę w wysokości 10 zł,

§4 Ogólne informacje dotyczące kursów

Zapisy

Osoba zapisująca się na zajęcia zobowiązana jest do podania swoich danych osobowych:

 1. imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu e-mail oraz daty urodzenia.
 2. Osoba, która po raz pierwszy zapisuje się na zajęcia, zobowiązana jest do uiszczenia jednorazowej opłaty członkowskiej w wysokości 10 zł.
 3. W momencie zapisania się uczestnik powinien dokonać wpłaty za wybrane zajęcia.
 4. Informację o rozpoczęciu kursu uczestnik otrzymuje e-mailem, smsem bądź telefonicznie.

Ważność karnetu

 1. Prosimy o wcześniejszą rezerwację miejsc poprzez formularz na stronie www.creativedance.pl, telefonicznie lub drogą mailową.
 2. Jeżeli skorzystanie z rezerwacji jest niemożliwe, należy ją odwołać przynajmniej dzień wcześniej.
 3. Osoby, które nie dokonają rezerwacji, nie wezmą udziału w wybranych przez siebie zajęciach, jeżeli liczba chętnych będzie zbyt duża.
 4. Karnet ważny jest 30 dni od daty zakupu – dotyczy dorosłych. Dzieci – opłata miesięczna, od 1 dnia każdego miesiąca do 10 dnia każdego miesiąca bez względu na to, w jakim dniu tygodnia przypada dziesiąty dzień miesiąca) – w przypadku stwierdzenia braku wpłaty za zajęcia po 10. dniu – płatność podwyższona zostanie o 50 złotych. W razie notorycznego zalegania z opłatami i braku chęci zapłaty za wykonaną usługę, sprawa wykonania odbioru należności zostanie zlecona do firmy windykacyjnej. Wykonawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia uczestnictwa w zajęciach dziecka do momentu uregulowania zaległości.
 5. Istnieje możliwość przedłużenia ważności karnetu maksymalnie o 10 dni, po wcześniejszym zgłoszeniu planowanej nieobecności pracownikowi klubu. Koszt przedłużenia to 20 zł. Każdy karnet można przedłużać tylko jeden raz. Przedłużenia można dokonać tylko w trakcie trwania ważności karnetu, nie po jego zakończeniu.

Lekcje indywidualne

 1. Opłata za lekcje indywidualne płatna jest z góry. Lekcję można odwołać na 1 dzień wcześniej.

W razie braku zgłoszenia nieobecności, lekcję uważa się za odbytą.

 1. Ważność karnetu na lekcje indywidualne i kurs prywatny wynosi 3 miesiące.
 2. Czas trwania lekcji indywidualnych to 45 min.
 3. Uczestnik wykupując kurs prywatny, karnet lekcji indywidualnych lub pojedyncze lekcje indywidualne jest zobowiązany do zarezerwowania terminów i sali na wszystkie lekcje.

Zajęcia dla dzieci i młodzieży

 1. Czesne miesięczne na wybrany kurs obejmuje cały miesiąc kalendarzowy.
 2. Obowiązuje przypisanie się do konkretnej grupy (grup).
 3. Możliwość odrobienia zajęć występuje w czasie trwania ważności karnetu tylko w przypadku wcześniejszego zgłoszenia swojej nieobecności.
 4. W przypadku braku możliwości odrobienia niewykorzystane zajęcia przepadają.
 5. Rodzice/opiekunowie, mogą pozostawić dzieci w Studiu Creative Dance nie wcześniej, niż 15 Min. przed rozpoczęciem zajęć i powinni odebrać je nie później, niż 10 min. po ich zakończeniu.
 6. W trakcie zajęć na sali przebywają tylko osoby, które są uczestnikami zajęć. Rodzice/opiekunowie proszeni są o opuszczenie sali w trakcie trwania zajęć, w przeciwnym razie będą wypraszani z sali.

Zajęcia solo dla kobiet i mężczyzn, zajęcia w parach, zajęcia fitness

 1. Karnet na 4 lub 8 kolejnych wejść na wybrany kurs lub czesne miesięczne.
 2. Karnet jest ważny 30 dni od daty zakupu.
 3. Obowiązuje przypisanie się do konkretnej grupy (grup).
 4. Możliwość odrobienia zajęć występuje w czasie trwania ważności karnetu tylko w przypadku wcześniejszego zgłoszenia swojej nieobecności.
 5. W przypadku braku możliwości odrobienia, niewykorzystane zajęcia przepadają.
 6. Po upływie terminu ważności karnetu, nie wykorzystane zajęcia przepadają.

§6 Realizacja usług Studia Tańca Creative Dance i jej ograniczenia

 1. Organizator zajęć ma prawo, w wyjątkowych przypadkach, odwołać zajęcia, przesuwając termin ważności karnetu.
 2. Ma prawo zorganizować zastępstwo za instruktora.
 3. Ma prawo wykorzystać zdjęcia z zajęć dla celów informacyjnych i promocyjnych. Zdjęcia te zostaną wykorzystane na potrzeby Studia i mogą być umieszczane na stronie internetowej www.creativedance.pl. oraz na facebooku i innych portalach społeczniościowych
 4. W przypadku małej liczby uczestników danego kursu, Studio ma prawo rozwiązać grupę. Wtedy proponuje udział w innej grupie (minimalna liczba potrzebna do otworzenia grupy to 5 osób), wpłacone pieniądze nie ulegają zwrotowi.
 5. Nie odpowiada za wartościowe przedmioty pozostawione na ternie studia i w szatniach przez uczestników kursów tańca. Rzeczy wartościowe prosimy zabierać ze sobą na salę, a resztę zostawić w zamkniętych szafkach w szatni.
 6. Nie odpowiada za kontuzje uczestników zajęć, spowodowane nie przestrzeganiem programu ćwiczeń oraz poleceń i uwag prowadzącego zajęcia.
 7. Nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zdarzeń podczas drogi osób niepełnoletnich ze szkoły tańca do domu. Rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do odprowadzenia i odebrania Uczestnika na zajęcia i po ich zakończeniu. Instruktorzy jak i placówka STiRCD nie ponoszą odpowiedzialności za Uczestnika przed i po godzinach ustalonych w planie zajęć.
 8. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu.
 9. Filmowanie zajęć jest zabronione.
 10. Finansową odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez uczestnika zajęć ponosi on sam lub jego prawny opiekun.
 11. Studio Tańca Creative Dance nie ubezpiecza uczestników zajęć
 12. Studio zastrzega sobie prawo do zmian w cenniku, grafiku, oraz do zmian niniejszego regulaminu. Informacja o zmianie zamieszczonego regulaminu, zamieszczane będą na naszej stronie internetowej w zakładce aktualności.

§6 Zwroty opłat w przypadku umów zawartych w siedzibie Studia

 1. W wyjątkowych przypadkach, jeszcze przed rozpoczęciem kursu, istnieje możliwość przeniesienia uiszczonej opłaty na inny kurs. Po rozpoczęciu danego kursu nie można zmienić zapisów na kurs.
 2. w przypadku opuszczenia zajęć tanecznych (dotyczy też choroby i wyjazdów ) przez dziecko opłata miesięczna nie ulega pomniejszeniu.
 3. Płatności regulowane są do 10 dnia każdego miesiąca bez względu na to, w jakim dniu tygodnia przypada dziesiąty dzień miesiąca) – w przypadku stwierdzenia braku wpłaty za zajęcia po 10. dniu – płatność podwyższona zostanie o 50 złotych. W razie notorycznego zalegania z opłatami i braku chęci zapłaty za wykonaną usługę, sprawa wykonania odbioru należności zostanie zlecona do firmy windykacyjnej. Wykonawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia uczestnictwa w zajęciach dziecka do momentu uregulowania zaległości.
 4. powyższe regulacje nie dotyczą zwrotu opłat uiszczony w przypadku zawierania umów drogą elektroniczną.

§7 Regulamin świadczeń usług w przypadku zawierania umów
drogą elektroniczną – za 
pośrednictwem konta Uczestnika

 1. Poprzez zawarcie przez Uczestnika umowy za pośrednictwem konta Uczestnika należy rozumieć zawarcie umowy na odległość w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 2014 roku
  o prawach konsumenta (Dz. U. t.j. z 2017 poz. 683).

Odstąpienie od umowy

 1. Uczestnik w przypadku zawarcia umowy na odległość ma prawo odstąpić od zawartej umowy
  w terminie 14 dni od zawarcia umowy poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy bądź w formie elektronicznej na adres mailowy Studia według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Po skutecznym odstąpieniu od umowy Studia dokona zwrotu uiszczonej przy zawieraniu umowy opłaty na rachunek bankowy, z którego została ona dokonana.

Zakres usług świadczonych za pośrednictwem konta Uczestnika

 1. Świadczenie przez Studio usług drogą elektroniczną polega na umożliwieniu dokonania zakupu wybranego karnetu oraz uiszczenia opłat za zakup jednorazowego wejścia. Opłata członkowska płatna jest na miejscu w studio.  
 1. Korzystanie z konta Uczestnika obejmuje:
  – rezerwacja oraz anulowanie miejsca na zajęcia, 
  – możliwość zakupu karnetu
  – możliwość wykupienia pojedynczego wejścia
 2. Do korzystania z konta Uczestnika konieczne jest jego uprzednie założenie. W tym celu należy wypełnić formularz rejestracyjny podając prawdziwe dane osobowe wraz z oświadczeniem poszczególnych zgód.
 3. Założyć konto mogą jedynie osoby, które ukończyły 18 rok życia. Osobom poniżej 18 roku życia może je założyć przedstawiciel ustawowy.
 4. Rejestracja i założenie konta wymaga akceptacji:
  – regulaminu,
  – zgody na przetwarzanie danych osobowych
 5. Wyrażenie zgody na otrzymywanie droga mailową newslettera nie jest wymagane do rejestracji
  i założenia konta.
 6. Do założenia konta i jego korzystania konieczne jest:
  – podanie imienia i nazwiska
  – podanie nr telefonu 
  – podanie adresu mailowego
 7. Studio nie odpowiada za skutki podania nieprawdziwych danych osobowych w procedurze

rejestracji konta Uczestnika.

 1. Płatności za pośrednictwem konta Uczestnika są dostępne w formie:
  – płatności elektornicznej payU

Reklamacje

 1. Uczestników Studia Tańca i Ruchu Creative Dance mogą składać reklamacje co doświadczonych droga elektroniczną usług pisemnie, mailowo na adresbiuro@testy.creativedance.plbądź osobiście
  w siedzibie Studia.
 2. W reklamacji należy podać imię i nazwisko wraz adresem zwrotnym oraz opis okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji.
 3. Odpowiedzi na reklamacje Studio udzieli w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

§8 Polityka prywatności

 1. Podawanie danych osobowych przez Uczestników Studia Tańca i Ruchu Creative Dance w postaci: imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail, w celu korzystania z usług oferowanych przez Studio jest dobrowolne, ale konieczne do skorzystania z usług. Dane te nie będą udostępniane innym odbiorcom danych.
 2. Administratorem danych osobowych jest Creative Dance Studio Tańca i Ruchu Paweł Muchewicz (NIP:5882260495) z siedzibą w Rumi przy ul. Gdyńskiej 47 (zwane dalej: „Studiem tańca”).
 3. Przywiązujemy szczególną wagę do ochrony prywatności naszych Klientów – dorosłych uczestników kursów tańca, niepełnoletnich tancerzy i pracowników. Dbamy, by przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: „RODO”), ustawy o ochronie danych osobowych i przepisami szczególnymi. Wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ewentualnemu ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Opracowujemy polityki i procedury, organizujemy szkolenia podnoszące wiedzę i kompetencje naszych prawników w tym zakresie.
 4. Studio stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 5. Uczestnicy mogą żądać uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania podanych danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, gdy są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały

§9 Zmiana regulaminu

 1. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają podania do wiadomości Klientów poprzezumieszczenie informacji na Stronie oraz w mailowo do posiadających konta Uczestników Studia Tańca i Ruchu Creative Dance.
 2. W razie zmiany regulaminu Uczestników Studia Tańca i Ruchu Creative Dance ma prawo rozwiązania w terminie 14 dni od chwili umieszczenia informacji o zmianie regulaminu
  i przesłania jej drogą mailową. Brak oświadczenia Uczestników Studia Tańca i Ruchu Creative Dance skutkuje przyjęciem, że Uczestnik Studia Tańca i Ruchu Creative Dance akceptuje wprowadzone zmiany.

 

O nas

Założycielem Szkoły Tańca i Ruchu Creative Dance jest trener i chorograf Paweł Muchewicz, tancerz z wieloletnim doświadczeniem i stażem tanecznym, który ponadto posiada odpowiednie przygotowanie do pracy z dziećmi i wykształcenie pedagogiczne.Przyjdź, sprawdź – niech taniec stanie się Twoją Pasją !

skontaktuj się z nami

Creative Dance Studio Tańca i Ruchu Gdyńska 47, 84-230 Rumia

RECEPCJA
Tel.: 730 559 797 (dzwonić od godz 16)
Emai: info@testy.creativedance.pl

BIURO
Tel.: 503193875
Email: biuro@testy.creativedance.pl